หลวงตาสุ๊จ

เทศน์แนวพื้นบ้าน
ธรรม ฮาฮา
โดย
พระมหานรินทร์    ปสนฺโน  หรือ (หลวงตาสุ๊จ)

เชิญรับชมรับฟังได้นับัดนี้